Prilikom zasnivanja radnog odnosa, Poslodavac i zaposleni svoja prava i obaveze regulišu putem ugovora o radu.

 

Ugovor o radu se smatra zaključenim kad ga potpišu zaposleni i direktor, odnosno preduzetnik (ili zaposleni koga on ovlasti). 

 

Ugovor o radu zaključuje se u najmanje tri primerka od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva zadržava poslodavac. Poslodavac je dužan da ugovor o radu drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji, u zavisnosti od toga gde zaposleni radi.

 

Služba za ljudske resurse kod poslodavca vodi računa o personalnim dosijeima zaposlenih, kako bi sadržavali sva neophodna dokumenta (ugovor o radu, aneksi ugovora o radu, uverenje o stečenoj stručnoj spremi, lekarsko uverenje, rešenje o korišćenju godišnjeg odmora i sl.).

 

Zakon o radu propisuje opšte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa. Opšti uslovi se određuju generalno, nezavisno od poslova radi kojih se zasniva radni odnos. Tako poslodavac može da zasnuje radni odnos samo sa osobom koja ima navršenih 15 godina života. Kada se zasniva radni odnos sa maloletnom osobom poslodavac je u obavezi da pribavi pismenu saglasnost roditelja, usvojioca ili staraoca, pod uslovom da takav rad ne ugrožava zdravlje, moral i obrazovanje maloletnika.

 

Maloletnik će ispunjenost ovih uslova dokazati izvodom iz matične knjige rođenih ili drugom verodostojnom ispravom. Takođe, nephodno je da se pribavi uverenje nadležnog lekara kojim se utvrđuje da je maloletnik sposoban za obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos i da takvi poslovi nisu štetni za njegovo zdravlje.

 

Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta određuju vrste poslova kod poslodavca, kao i vrsta i stepen stručne spreme koja je neophodna za rad na određenim poslovima i drugi posebni uslovi za rad na pojedinim poslovima. Obaveza donošenja Pravilnika se odnosi na sve poslodavce koji imaju više od 10 zaposlenih.

 

 

Na primer, postoje poslovi koji se obavljaju uz veliki napor ili pod posebnim uslovima (rad pod zemljom, pod vodom, rad noću, na visokoj ili niskoj temperaturi.). Bez posebne zdravstvene sposobnosti radnik ne može zasnovati radni odnos na poslovima koji zahtevaju tu sposobnost, a u toku rada zaposleni je takođe u obavezi da se podvrgava periodičnim zdravstvenim pregledima radi kontrole zdravlja.

 

Posebni uslovi prilikom zasnivanja radnog odnosa mogu biti:

 

  • određena vrsta i stepen stručne spreme (nivo obrazovanja određene struke)
  • radno iskustvo (vreme provedeno u obavljanju poslova koji su isti ili slični poslovima koji treba da se obavljaju)
  • posebna zdravstvena sposobnost (sposobnost koja je neophodna za obavljanje određenih poslova koji se obavljaju pod povećanom opasnošću po život i zdravlje)
  • položen stručni ispit (npr. obaveza polaganja stručnog ispita za radnike koji rade na poslovima zaštite na radu)
  • određena lična svojstva – mogu biti uslov za obavljanje poslova gde su takva lična svojstva neophodna za kvalitetno obavljanje rada (npr.visina i težina pilota)

 

Pol ne može biti propisan kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa jer bi to predstavljalo diskriminaciju na radu.

 

Prema Zakonu o radu poslodavac ne može od kandidata zahtevati  podatke o njegovom porodičnom statusu, bračnom statusu i planiranju porodice, niti može zahtevati od kandidata da dostavi bilo koju drugu ispravu i drugi dokaz koji nije od neposrednog značaja za obavljanje konkretnog posla za koji zasni­va radni odnos. Podaci o porodičnom i bračnom statusu i planiranju porodice stvar su lične prirode, i nisu u direktnoj vezi sa zaposlenjem.

 

Isto tako, poslodavac ne može uslovljavati zasnivanje radnog od­nosa testom trudnoće. Izuzetak su poslovi gde postoji značajan rizik za zdravlje žene i deteta. Ova odredba je u funkciji zaštite žena i materinstva.

 

Takođe, poslodavac ne može da uslovljava zasnivanje radnog od­nosa prethodnim davanjem izjave o otkazu ugovora o radu od strane kandidata.

 

Zakon o radu u posebnom delu predviđa zabranu diskriminacije, pa tako zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju kako lica koja traže zaposlenje tako i zaposlenih. Zabranjena je diskriminacija s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo.

 

Neposredno pre i prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat je u obavezi da poslodavcu dostavi isprave i druge dokaze kojima se potvrđuje da su ispunjeni uslovi za rad na poslovima za koje zasniva radni odnos, utvrdenih Pravilni­kom. (čl. 26. Zakona o radu).

 

Služba za ljudske resurse ili kadrovska služba kod poslodavca će voditi komunikaciju sa zaposlenim prilikom zasnivanja  radnog odnosa, kako bi zaposleni blagovremeno dostavio potrebnu dokumentaciju.

 

Prilikom zasnivanja radnog odnosa zaposleni dostavlja poslodavcu:

 

  • fotokopiju lične karte
  • uverenje o završenoj školi ili fakultetu i stečenoj stručnoj spremi određenog smera koja se zahteva za određeni posao prema sistematizaciji poslova kod poslodavca (fotokopiju diplome o završenoj školi, posebne sertifikate i licence ako se to zahteva za rad na određenom mestu)
  • druge dokaze o ispunjenosti posebnih uslova za rad na određenim poslovima (sanitarna knjižica, lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, potvrda o radnom iskustvu i sl.)

 

Poslodavac više ne može da od zaposlenog traži radnu knjižicu, niti je potrebno da unosi nove podatke u knjižicu, jer se dokazi koji su upisani u radnu knjižicu mogu pribaviti putem Centralnog registra i Fonda PIO.Radna knjižica kao dokument može i dalje u nekim slučajevima služiti kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa.

 

Datum početka rada je vrlo bitan jer od tog dana počinju da teku prava, obaveze i odgovornosti koje proističu iz radnog odnosa i to je dan početka osiguranja zaposlenog kod nadležnog fonda za socijalno osiguranje.

 

Pre stupanja na rad poslodavac je dužan da prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje. Prijava na obavezno socijalno osiguranje sada se vrši elektronskim putem, preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

 

Poslodavac je u obavezi da pre zaključivanja ugovora o radu obavesti kan­didata o poslu koji će obavljati, o uslovima rada, pravima i obavezama iz radnog odnosa (član 27 Zakona o ra­du).

 

Bilo bi dobro da kod poslodavca postoji osoba koja će zaposlenom detaljnije objasniti koja su njegova prava i obaveze koje proističu iz radnog odnosa, posebno ako se radi o mlađim zaposlenima ili zaposlenima koji nemaju dovoljno radnog iskustva.

 

Isto tako, ako se zaključuje neki drugi ugovor van radnog odnosa (recimo ugovor o privremenim i povremenim poslovima),  bitno je da radno angažovani bude upoznat sa svojim pravima, jer njegov status nije isti kao status zaposlenog. Na taj način bi se izbegli eventualni nesporazumi ili pogrešna očekivanja.

 

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.

 

Autor: Brankica Srdić.

 

Preuzeto sa MojSavetnik.

Pravo